මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-03-25
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවෙහි සේවයකර අනතුරකට ලක්ව තුවාල සිදුවි සුළු අ..... කියවන්න 
20210325-4356

   2021-03-25
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 9 උපාධිදාරී මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.නිහඩ ගුනවක් අයෙකු විශෛ්ෂයි.දෙමාපියන් සහොදර ..... කියවන්න 
20210325-4355

   2021-03-24
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. අවංක ගු..... කියවන්න 
20210324-4354

   2021-03-24
   ගම්පහ

බොදු වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 2. සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. මා හට ඉඩම ..... කියවන්න 
20210324-4353

   2021-03-24
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොයයි. Palamu wiwahayen wenwee ..... කියවන්න 
20210324-4352

   2021-03-24
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5. අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි....0784202260..... කියවන්න 
20210324-4350

   2021-03-24
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210324-4349

   2021-03-24
   හම්බන්තොට

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 10 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සොය..... කියවන්න 
20210324-4348

   2021-03-23
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5' අඟල් 5'' උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට රැකියාවක් කරන හෝ උසස් පෙල සමත්..... කියවන්න 
20210323-4347

   2021-03-23
   මහනුවර

බොදු වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය ආරක්ශක අංශයෙ සෙවයෙ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. නිවසක් හිමි...... කියවන්න 
20210323-4346

   2021-03-22
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 8 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0713091738..... කියවන්න 
20210322-4344

   2021-03-22
   හම්බන්තොට

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5' අඟල් 4" උසස්පෙල සමත් ව්‍යාපාර හිමිදික්කසාද මා හට වැන්දබු හෝ දික්කසාද සහකාරියක් සොයයි.අද..... කියවන්න 
20210322-4342

   2021-03-22
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 05 අඟල් 09 තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් හා දෙමහල් නිවස , වාහනයක් හිමි පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210322-4341

   2021-03-21
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5. අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් දැනට සවුදි අරාබියේ සේවය කරන මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයි. +966..... කියවන්න 
20210321-4337

   2021-03-20
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 3.5 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 07740772..... කියවන්න 
20210320-4336

   2021-03-20
   මාතලේ

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5. අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සිගිරියේ පදිංචි මා හට යහපත් සහකාරියක් ..... කියවන්න 
20210320-4335

   2021-03-19
   රත්නපුර

අවුරුදු 27 ආරක්ෂක අංශයේ රාජකාරි නියතු පවුලේ වැඩිමහල් පුතුට අවංක ගුණගරැක සහකාරියක් මව සොයයි. දුරකථන.0717328621/045573246..... කියවන්න 
20210319-4333

   2021-03-17
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 9 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට ඇවිදිමට( trevaling ) කැමති,දහමට ල..... කියවන්න 
20210317-4331

   2021-03-17
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 46 උස අඩි 5' අඟල් 8" උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.මා divo..... කියවන්න 
20210317-4330

   2021-03-17
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 46 උස අඩි 5' අඟල් 8" උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.මා divo..... කියවන්න 
20210317-4327