මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-08-05
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 10 සාමාන්‍ය පෙළ සමත් ඉඩම් හිමි වැවිලිකරුවකු වන සුරා සූදුවෙන් තොර එකම පුතුට යහපත් ගු..... කියවන්න 
20210805-4892

   2021-08-04
   පුත්තලම

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 5 උස මාගේ සහෝදරයට ඔහු divorce වී සිටින අතර ඔහුට දරුවන් නොමැත.ඔහුගේම වයාපාරයක් කරගෙන..... කියවන්න 
20210804-4891

   2021-08-04
   කෑගල්ල

බොදු බත්ගම වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 4 අධ්‍යාපනවේදී උපාධිය අපේක්ෂිත (අවසන් වසරේ) දියණියට රජයේ රැකියාවක නියුතු සහකරුව..... කියවන්න 
20210804-4890

   2021-08-04
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 7 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. Telephone no- 0711085993..... කියවන්න 
20210804-4889

   2021-08-04
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 2 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවක නිරත මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210804-4888

   2021-08-03
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 5 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා ..... කියවන්න 
20210803-4886

   2021-08-03
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 21 උස අඩි 05 අඟල් 06 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210803-4884

   2021-08-03
   නුවරඑළිය

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරියට යහපත් සහකරුවෙක් සහෝදරයා සොයයි. 0782797..... කියවන්න 
20210803-4883

   2021-08-02
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි.ලේඛනයේ සහ ගීත නිර්මාණයේ නියැළුනු ඇය මේ වන කුඩා ව්‍යාපාරයක්..... කියවන්න 
20210802-4882

   2021-08-02
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකරුවෙක් සොයයි. පෙර ..... කියවන්න 
20210802-4881

   2021-08-02
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. අවුරුදු 10ක දියණියක් සිටින අතර බිරිඳ මිය ගොස් ඇත...... කියවන්න 
20210802-4880

   2021-08-02
   කොළඹ

බොදු වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210802-4879

   2021-08-01
   රත්නපුර

බොදු දේව වයස අවු. 25 උස අඩි 6 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ ස්තිර රැකියාවේ නියුතු පුතු හට උගත් කමට ගැලපෙන ගුණගරුක ප්‍රියම..... කියවන්න 
20210801-4878

   2021-08-01
   ගාල්ල

බොදු වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. වැඩි විස්තර සඳහා aඅමතන්න 0779214318..... කියවන්න 
20210801-4876

   2021-07-31
   මාතර

බොදු වයස අවු. 40 උස අඩි 5 අඟල් 3 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.රූමත් 5'3"අඩු විය ය..... කියවන්න 
20210731-4875

   2021-07-30
   හම්බන්තොට

බොදු ගොවි වයස අවු. 40 උස අඩි 5 අඟල් 7.බිරිඳ මිය ගොස් අවුරුදු 1 මාස 4 වන අතර දරුවන් තුන් දෙනෙක් සිටී.ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු ..... කියවන්න 
20210730-4874

   2021-07-30
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 9 උපාධිදාරී මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. BIT(ucsc/colombo univeristy final year st..... කියවන්න 
20210730-4873

   2021-07-30
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සොයයි...... කියවන්න 
20210730-4872

   2021-07-29
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5'7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210729-4871

   2021-07-28
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210728-4870