මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-03-31
   පුත්තලම

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. මා ව්යාපරයක් කරගෙන යන අතර අවංක ගති..... කියවන්න 
20210331-4392

   2021-03-30
   පොළොන්නරුව

කොරියානු රටේ වසර 5ක් සේවය කර පැමිනි මගේ සහෝදරයාට සහකාරියක් සොයයි.දැනට දෙමහල් නිවසක් ඉදිකරමින් පවතී.ව්‍යාපාරයක් ආරම්බකිරී..... කියවන්න 
20210330-4391

   2021-03-30
   ගම්පහ

බොදු වයස අවු. 28 උස අඩි 5 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක්..... කියවන්න 
20210330-4389

   2021-03-30
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.0788742824..... කියවන්න 
20210330-4388

   2021-03-29
   පොළොන්නරුව

පොළොන්නරුව, හිඟුරක්ගොඩ බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 11 උසස්පෙල සමත් පළමු විවාහය නොගැලපෙන නිසා නීතියෙන් වෙන්වී ඇත...... කියවන්න 
20210329-4386

   2021-03-29
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 40 උස අඩි 5 අඟල් 10 ඩිප්ලෝමධාරී මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. මගේ මව විශ්‍රාමිකයි කර්මාන්ත හා වනිජ කට..... කියවන්න 
20210329-4385

   2021-03-29
   කුරුණෑගල

කිතුනු වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 10 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. මා සොයන්නේ මාගේ ව්‍යාපාර කටයුතුවලට සම්බන..... කියවන්න 
20210329-4384

   2021-03-29
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.0711115918..... කියවන්න 
20210329-4383

   2021-03-28
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 5 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.මම යුද හමුදා..... කියවන්න 
20210328-4381

   2021-03-28
   කුරුණෑගල

බොදු වයස අවු. 38 උස අඩි 6 අඟල් 00 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.දික්කසාද කෙ..... කියවන්න 
20210328-4376

   2021-03-27
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 9 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Dilashada..... කියවන්න 
20210327-4375

   2021-03-27
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් නීතියෙන් වෙන්වූ දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210327-4374

   2021-03-27
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 39 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. පළමු විවාහ..... කියවන්න 
20210327-4373

   2021-03-26
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 10 ඩිප්ලෝමධාරී, පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210326-4370

   2021-03-26
   රත්නපුර

බොදු වයස අවු. 35 උස අඩි 5 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210326-4368

   2021-03-26
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 07126..... කියවන්න 
20210326-4367

   2021-03-25
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 57 උස අඩි 5 අඟල් 3උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් (වැන්දබු )නිදහස් සහකරුවෙක් උගත්..... කියවන්න 
20210325-4365

   2021-03-25
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් විදුලි කාර්මික/ඉලෙක්ට්‍රොනික් කාර්මික ශිල්පී මා හට යහපත් සහකාරියක..... කියවන්න 
20210325-4364

   2021-03-25
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 44 උස අඩි 5 අඟල් 4 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. පළමු විව..... කියවන්න 
20210325-4363

   2021-03-25
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 40 උස අඩි 5 අඟල් 8 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210325-4361