මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-08-12
   නුවරඑළිය

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් පියා සොයයි.දික්ක..... කියවන්න 
20210812-4926

   2021-08-12
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් සොයයි..... කියවන්න 
20210812-4925

   2021-08-11
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0705188113. Rakiyawa kamkaru R,d එකේ..... කියවන්න 
20210811-4921

   2021-08-11
   බදුල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210811-4920

   2021-08-10
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210810-4919

   2021-08-10
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 07714..... කියවන්න 
20210810-4918

   2021-08-10
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 48 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකරුවෙක් සොයයි...... කියවන්න 
20210810-4917

   2021-08-10
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 5 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210810-4916

   2021-08-09
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 9 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සොයය..... කියවන්න 
20210809-4913

   2021-08-09
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Denta ma wiyapatika katautu wala nirat..... කියවන්න 
20210809-4912

   2021-08-09
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 05 අඟල් 07 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.0718460..... කියවන්න 
20210809-4911

   2021-08-08
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 8 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.+94 76 345 ..... කියවන්න 
20210808-4909

   2021-08-08
   මාතලේ

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210808-4908

   2021-08-08
   මාතලේ

බොදු ගොවි වයස අවු. 39 උස අඩි 5 අඟල් 2 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. To 0775945520..... කියවන්න 
20210808-4906

   2021-08-08
   මොණරාගල

බොදු වයස අවු. 40 උස අඩි 5 අඟල් 4 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0703714601..... කියවන්න 
20210808-4905

   2021-08-08
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210808-4904

   2021-08-07
   කුරුණෑගල

බොදු වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 8 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් දෙමාපියන්ට සලකන සහකාරියක් ..... කියවන්න 
20210807-4903

   2021-08-07
   කළුතර

බොදු වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් චාම් සහකාරියක් සොයයි. මව ..... කියවන්න 
20210807-4902

   2021-08-06
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 9 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.0763948300..... කියවන්න 
20210806-4901

   2021-08-05
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 39 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. 071737..... කියවන්න 
20210805-4894