මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-08-20
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 5 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210820-4953

   2021-08-19
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210819-4952

   2021-08-19
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් 0778746605..... කියවන්න 
20210819-4951

   2021-08-19
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 50 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් සහෝදරියට යහපත් සහකරුවෙක් සහෝදරිය සොයයි. 0770155454..... කියවන්න 
20210819-4950

   2021-08-19
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 9 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි. ටෙලි 0776569348 ටෙලි 09122825..... කියවන්න 
20210819-4949

   2021-08-18
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Call me.0711984373..... කියවන්න 
20210818-4948

   2021-08-16
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 45 උස අඩි 4 අඟල් 11 උසස්පෙල සමත් සහෝදරියට යහපත් සහකරුවෙක් සහෝදරයා සොයයි. දැනට සයිප්‍රස් රටේ සේවය කරය..... කියවන්න 
20210816-4946

   2021-08-16
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 10 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ ගුරු වෘත්තියේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210816-4945

   2021-08-16
   ගම්පහ

Born in January 1989, a moderately good looking, fair lady of 4'11 height, who has graduated in languages from a state u..... කියවන්න 
20210816-4944

   2021-08-16
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.0761121241..... කියවන්න 
20210816-4943

   2021-08-15
   කොළඹ

මා දැනට ඊශ්‍රායලයේ සේවය නියුතු වයස අවුරුදු 47කි. පලමු විවාහයෙන් වෙන්වී දරුවන් නොමැත මා සොයනුයේ මාගෙ වයසට සරිලන වයස 40 ..... කියවන්න 
20210815-4942

   2021-08-15
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 071470791..... කියවන්න 
20210815-4941

   2021-08-15
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් වාහනය හා නිවසක් හිමි මා හට අවංක සහකාරියක් සොයමි. සුලු වරදට සමාව ල..... කියවන්න 
20210815-4940

   2021-08-14
   පුත්තලම

බොදු ගොවි වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 9 ඩිප්ලෝමධාරී ,තමන්ගේම වයාපාරයක් හිමි පුතුට යහපත්.පෙනුමත් ඇති වයස 20-23 අතර සහකාරිය..... කියවන්න 
20210814-4938

   2021-08-14
   කුරුණෑගල

බොදු දේව වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210814-4936

   2021-08-14
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 9 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට තනිවි සිටින විසේකාර කාන්තාවක් සොය..... කියවන්න 
20210814-4935

   2021-08-14
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 46 උස අඩි 5 අඟල් 2 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Wasa. 35/40...... කියවන්න 
20210814-4934

   2021-08-13
   මාතර

බොදු වයස අවු. 54 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් සොයයි ..දික්කසාද උවද ස..... කියවන්න 
20210813-4933

   2021-08-13
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 23 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210813-4928

   2021-08-12
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 6 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 07149..... කියවන්න 
20210812-4927