මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-04-08
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 10 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210408-4429

   2021-04-07
   ගම්පහ

කිතුනු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි. (Divorce)..... කියවන්න 
20210407-4427

   2021-04-06
   බදුල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 3 උපාධිදාරී දුවට යහපත් සහකරුවෙක් දෙමව්පියන් සොයයි. BSc. In Management (Honors) 1s..... කියවන්න 
20210406-4423

   2021-04-06
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් අරක්ශක අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් අහින්සක සහකාරියක් සොයයි. 07..... කියවන්න 
20210406-4422

   2021-04-06
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 6. ජපානයේ අද්‍යාපන කටයුතු අවසන් කර ජපානයේම රැකියාවක නිරතවන පුතුට උගත් යහපත් රුවැති ද..... කියවන්න 
20210406-4421

   2021-04-06
   පුත්තලම

බොදු වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 5 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ ගුරු වෘත්තික නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. දුරකථන අංකය ..... කියවන්න 
20210406-4420

   2021-04-05
   මාතලේ

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 9 උසස්පෙල සමත් සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොයයි.ස්වයං ව්‍යාපාර 02ක් කරගන යන ..... කියවන්න 
20210405-4419

   2021-04-04
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 20 උස අඩි 5 අඟල් 9 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210404-4416

   2021-04-04
   ගාල්ල

බොදු සලාගම වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 7 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210404-4415

   2021-04-04
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 05 අඟල් 07 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210404-4414

   2021-04-04
   කොළඹ

බොදු වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. ම දික්කසාද ඌ කේනකුයි මාහට දරුවන් 2 සිට..... කියවන්න 
20210404-4413

   2021-04-04
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 43 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.දික්කසාද ..... කියවන්න 
20210404-4412

   2021-04-04
   කුරුණෑගල

බොදු දේව වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. රට යාමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි 07661613..... කියවන්න 
20210404-4409

   2021-04-03
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210403-4408

   2021-04-03
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 4 අඟල් 10 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් පියා සොයයි.කුජ 7ට ..... කියවන්න 
20210403-4407

   2021-04-03
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 6 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Tp 07158160..... කියවන්න 
20210403-4405

   2021-04-02
   අනුරාධපුර

බොදු විෂ්ව කුලය ,වයස අවු. 34 ,උස අඩි 5 අඟල් 6, ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ නියෝජ්‍ය කලමණාකාරුවකු වශයෙන් සේවයේ නියුතු ප..... කියවන්න 
20210402-4401

   2021-04-01
   මාතලේ

බොදු වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 3 ඉංජිනේරු උපාධි අපේක්ශක දියණියට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210401-4398

   2021-04-01
   මාතර

බොදු වයස අවු. 31 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0778099360..... කියවන්න 
20210401-4394

   2021-03-31
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 6 රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොයයි. 0776534542..... කියවන්න 
20210331-4393