මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-08-24
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 11 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට ගුණගරුක පියකරු යහපත් සහකාරි..... කියවන්න 
20210824-4975

   2021-08-23
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 46 උස අඩි 5 අඟල් 2 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210823-4974

   2021-08-23
   මාතලේ

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 7 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරේ නියුතු මා හට යහපත් රූමත් සහකාරියක..... කියවන්න 
20210823-4972

   2021-08-23
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 6 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. තමන්ගේම නිවසක් අඩක..... කියවන්න 
20210823-4971

   2021-08-23
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.contac no.0..... කියවන්න 
20210823-4970

   2021-08-23
   අම්පාර

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 පාරම්පරික වෛද්‍ය වරයෙක් වන මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Whatsapp 0785993256..... කියවන්න 
20210823-4969

   2021-08-23
   කෑගල්ල

බොදු වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් නිවසක් හිමි ව්‍යාපාරයක් හිමි මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0771104451..... කියවන්න 
20210823-4968

   2021-08-23
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 49 උස අඩි 5 අඟල් 6 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකරුවෙක් සොයයි...... කියවන්න 
20210823-4967

   2021-08-23
   මහනුවර

බොදු වයස අවු. 44 උස අඩි 5. අඟල් 6 ඩිප්ලෝමධාරී පුතුට යහපත් සහකාරියක්..... කියවන්න 
20210823-4966

   2021-08-22
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් දුවට යහපත් ගති පැවතුම් ඇති සුරා සුදුවෙන් තොර අවරුදු 29ට අඩු අයෙක් ..... කියවන්න 
20210822-4965

   2021-08-22
   කොළඹ

ගල්කිස්ස ~ පුද්ගලික කර්මාන්තයක ආයතනයක සේවය කරන මාගේ වැඩිමහල් පුතා 43 .කුජ 7 මව මියගොස්ය.ජීවත්වන නිවස ඔහුට හිමිවේ.නිවසක්..... කියවන්න 
20210822-4963

   2021-08-22
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 8 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210822-4962

   2021-08-22
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 8 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210822-4961

   2021-08-21
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 7 වන මා පුද්ගලික ආයතනයක සැලසුම් ශිල්පියෙකි. මාගේ පියා මව වියාපාරිකයන් වන අතර දැනට වි..... කියවන්න 
20210821-4960

   2021-08-21
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 11 උසස් පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. වැඩි ..... කියවන්න 
20210821-4959

   2021-08-21
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 23 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. සුරා ..... කියවන්න 
20210821-4958

   2021-08-21
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 2 ඩිප්ලෝමධාරී (Quantity Surveyor) දැනට උපාධිය හදාරන පුද්ගලික අංශයේ (ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්..... කියවන්න 
20210821-4957

   2021-08-21
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 1 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ විධායක තනතුරක සේවයේ නියුතු සහෝදරියට උගත්, ගුණ යහපත් සහකරුව..... කියවන්න 
20210821-4956

   2021-08-20
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් සහෝදරියට යහපත් සහකරුවෙක් සහෝදරිය සොයයි.(දැනට විදෙස්ගත අතර මේ වසර අවස..... කියවන්න 
20210820-4955

   2021-08-20
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 42 උස අඩි 5' අඟල් 4" උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයමි.දු.ක..071..... කියවන්න 
20210820-4954