මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-04-16
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු(විගණන ලිපිකරැ - ශ්‍රී ලංකා හමුදාව ) මා..... කියවන්න 
20210416-4458

   2021-04-16
   කළුතර

කිතුනු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 11 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210416-4456

   2021-04-15
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු 32 උස අඩි 5 අඟල් 6 ඩිප්ලෝමධාරී ,ගණකාධිකාරී ආයතනයක සේවයේ යෙදෙන මා හට විදෙස්ගත පුරවැසිභාවය හිමි කාන්තාවක..... කියවන්න 
20210415-4455

   2021-04-15
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් ව්‍යාපාරික පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. 0372266619..... කියවන්න 
20210415-4454

   2021-04-15
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 5 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා ..... කියවන්න 
20210415-4453

   2021-04-15
   අම්පාර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකරුවෙක් සොයයි.රැකියාවේ මාර..... කියවන්න 
20210415-4452

   2021-04-15
   කුරුණෑගල

බොදු රජක වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.0720123006..... කියවන්න 
20210415-4451

   2021-04-14
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් රැකියාවක නිරත වන මා හට ගුණ යහපත් සහකරුවෙක් සොයයි. පලමු විවිවාහයෙන් ..... කියවන්න 
20210414-4450

   2021-04-14
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.0788714580..... කියවන්න 
20210414-4447

   2021-04-13
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 6 අඟල් 5 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 07149..... කියවන්න 
20210413-4444

   2021-04-13
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. වසර 10ක් කොරියාවේ සෙවය කර ඇති අතර වංචන..... කියවන්න 
20210413-4442

   2021-04-13
   කෑගල්ල

බොදු දේව වයස අවු. 43 උස අඩි 5 අඟල් 2 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරියට යහපත් සහකරුවෙක් සහෝදරයා සොයයි..... කියවන්න 
20210413-4441

   2021-04-12
   අම්පාර

බොදු ගොවි වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 8 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.07719..... කියවන්න 
20210412-4439

   2021-04-12
   පොළොන්නරුව

කිතුනු වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 4 උපාධිදාරී මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210412-4438

   2021-04-12
   කොළඹ

බොදු කරාව වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 9 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ ස්‍ථීර රැකියාවේ නියුතු පුතුට අහිංසක රූමත් දියණියක් මව සො..... කියවන්න 
20210412-4437

   2021-04-12
   බදුල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.071761851..... කියවන්න 
20210412-4436

   2021-04-11
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 6 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ (හමුදාගත සැලසුම් ශිල්පි) පුතු හට යහපත් සහකාරියක්..... කියවන්න 
20210411-4435

   2021-04-09
   රත්නපුර

බොදු දේව වයස අවු. 43 උස අඩි 5 අඟල් 2 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210409-4433

   2021-04-09
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.(0759557225..... කියවන්න 
20210409-4432

   2021-04-09
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 5 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210409-4431