මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-08-31
   අනුරාධපුර

බොදු බත්ගම වයස අවු. 52 උස අඩි 5. අඟල් 7 මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210831-5010

   2021-08-30
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 23 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පවුලේ එකම පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සහ ප..... කියවන්න 
20210830-5007

   2021-08-29
   කෑගල්ල

බොදු වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 9 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0724589624..... කියවන්න 
20210829-5006

   2021-08-29
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 6 ලංවිම රැකියාවෙි නියුතු මා හට රැකියාවක් කරන හෝ නොකරන යහපත් සිහින් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210829-5004

   2021-08-29
   කොළඹ

කිතුනු ගොවි වයස අවු. 46 උස අඩි 5 අඟල් 5 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකරුවෙක් සොයයි.awiwahaka wadath sudusui 075060376..... කියවන්න 
20210829-5003

   2021-08-29
   කළුතර

කිතුනු වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 7 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210829-5002

   2021-08-29
   හම්බන්තොට

බොදු ගොවි වයස අවු. 29උස අඩි 5 -4උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරියට රාජ්‍ය සේවයෙ නියතු වයස අවුරැදු 35 නොවැඩ..... කියවන්න 
20210829-5001

   2021-08-28
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210828-4998

   2021-08-28
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0782004..... කියවන්න 
20210828-4995

   2021-08-28
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 1 දෙමාපිය න් නොමැත සහෝදරයන් සිටිමි මාසොයන්නේ තමා ගේ ආදායම් මාර්ගයක් හිමි ඒහිනැවති.ති..... කියවන්න 
20210828-4994

   2021-08-28
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් ,ජර්මානු කාර්මික විද්‍යාලයේ වායු සමීකරණ ශිල්පය හදාරා දැනට විදේශ..... කියවන්න 
20210828-4993

   2021-08-28
   බදුල්ල

බොදු වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.රැකියාව අවිස්ස..... කියවන්න 
20210828-4992

   2021-08-27
   ගාල්ල

බොදු වයස අවු. 40 උස අඩි 5' අඟල් 6" උසස්පෙල සමත් සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සොයයි.තමන්ගේම ව්‍යපාර කටයුතු වල නියැලේ..... කියවන්න 
20210827-4990

   2021-08-27
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි. කතා..... කියවන්න 
20210827-4989

   2021-08-26
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 42 උස අඩි 5 අඟල් 4 උපාධිධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයමි...... කියවන්න 
20210826-4984

   2021-08-26
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි. 0711..... කියවන්න 
20210826-4981

   2021-08-26
   කෑගල්ල

බොදු වයස අවු. 32 උස අඩි 4 අඟල් 11 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210826-4980

   2021-08-26
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 10 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0763948300 ..... කියවන්න 
20210826-4978

   2021-08-25
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොයය..... කියවන්න 
20210825-4977

   2021-08-24
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 1 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210824-4976