මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-04-21
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 9 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් විශ්‍රාමික පෙරපාස..... කියවන්න 
20210421-4487

   2021-04-21
   ගාල්ල

බොදු සලාගම වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් අවංක සහකාරියක්.....ආදරය කිර..... කියවන්න 
20210421-4486

   2021-04-21
   කොළඹ

බොදු වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Amma thath..... කියවන්න 
20210421-4485

   2021-04-20
   කළුතර

බොදු කරාව වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 5 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.නැවතීමට වුවත් ..... කියවන්න 
20210420-4483

   2021-04-20
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොයයි...... කියවන්න 
20210420-4481

   2021-04-20
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. නාවික හමු..... කියවන්න 
20210420-4480

   2021-04-20
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.0710825870...... කියවන්න 
20210420-4479

   2021-04-20
   පුත්තලම

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 6 ඉංජිනේරු උපාධිධාරී පුද්ගලික අංශයේ පරිගණක ඉංජිනේරු වෘත්තීයේ නියුතු මා හට යහපත් (ගුරු, ඉංජි..... කියවන්න 
20210420-4478

   2021-04-19
   කොළඹ

කිතුනු වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 6 රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. දික්කසාද 0777818703..... කියවන්න 
20210419-4477

   2021-04-19
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 6 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සොයයි. දෑ..... කියවන්න 
20210419-4475

   2021-04-19
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 8 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...0784202260..... කියවන්න 
20210419-4474

   2021-04-19
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Palamu ..... කියවන්න 
20210419-4470

   2021-04-19
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 46 උස අඩි 5 අඟල් 5 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. e mail -i..... කියවන්න 
20210419-4469

   2021-04-18
   මොණරාගල

බොදු කරාව වයස අවු. 30 උස අඩි 05 අඟල් 07 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210418-4467

   2021-04-18
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 4 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210418-4466

   2021-04-18
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Samaniya ..... කියවන්න 
20210418-4465

   2021-04-18
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 5 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210418-4464

   2021-04-18
   කුරුණෑගල

බොදු වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 8 සාමාන්‍යපෙල සමත් ආරක්ෂක අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. ලස්සන සල්ලි..... කියවන්න 
20210418-4463

   2021-04-18
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 8 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා ..... කියවන්න 
20210418-4462

   2021-04-17
   බදුල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0767642940..... කියවන්න 
20210417-4459