මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-04-25
   පොළොන්නරුව

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 7 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. විස්තර සදහ..... කියවන්න 
20210425-4522

   2021-04-25
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5. අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210425-4520

   2021-04-25
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 2 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210425-4518

   2021-04-25
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5.8 අඟල් 170 උසස්පෙල සමත් සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සොයයි...... කියවන්න 
20210425-4515

   2021-04-24
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. පව්ල් පසුබ..... කියවන්න 
20210424-4513

   2021-04-24
   පොළොන්නරුව

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 වන ,අඩි 5 අඟල් 10 ක් උසැති උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවක න..... කියවන්න 
20210424-4512

   2021-04-24
   ගම්පහ

කිතුනු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 2 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. දැනට පිටරටසේවය කරමි...... කියවන්න 
20210424-4509

   2021-04-24
   මහනුවර

බොදු දේව වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210424-4508

   2021-04-23
   හම්බන්තොට

ලක්ෂ 2ට වැඩි මුලික වැටුපක් සහිත අඩි 5 අඟල් 4 උස වයස අවු. 32 වන උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ ඉංජිනේරු රැකියාවේ නියුතු මා හ..... කියවන්න 
20210423-4507

   2021-04-23
   මහනුවර

බොදු වයස අවු. 22 උස අඩි 5 අඟල් 8 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210423-4505

   2021-04-23
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 40 උස අඩි 6 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.යහපත්..... කියවන්න 
20210423-4504

   2021-04-22
   කෑගල්ල

බොදු වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.විස්තර කතා කරගමු,0718970892 අමතන්න..... කියවන්න 
20210422-4503

   2021-04-22
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5' අඟල් 4" උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි.අප සොයනු..... කියවන්න 
20210422-4500

   2021-04-22
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 53 උස අඩි 5 අඟල් 6 . යහපත් සහකාරියක් .දෙක්කසද වි උවද කම් නෙත...... කියවන්න 
20210422-4497

   2021-04-22
   නුවරඑළිය

බොදු රජක වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 2 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210422-4496

   2021-04-22
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Denata mama videsha gathavi siti m..... කියවන්න 
20210422-4495

   2021-04-22
   ත්රිකුණාමලය

බොදු දේව වයස අවු. 23 උස අඩි 5 අඟල් 8 රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210422-4494

   2021-04-21
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොයය..... කියවන්න 
20210421-4491

   2021-04-21
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210421-4490

   2021-04-21
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 10 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.ගුරු වෘත්තිය ..... කියවන්න 
20210421-4489