මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-09-05
   හම්බන්තොට

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි...... කියවන්න 
20210905-5053

   2021-09-05
   රත්නපුර

බොදු දේව වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 8 සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොයයි...... කියවන්න 
20210905-5051

   2021-09-05
   බදුල්ල

බොදු කරාව වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 6 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210905-5050

   2021-09-05
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 47 උස අඩි 5 අඟල් 4 සහෝදරියට යහපත් සහකරුවෙක් සහෝදරිය සොයයි...... කියවන්න 
20210905-5049

   2021-09-05
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 10 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Whtsapp 0..... කියවන්න 
20210905-5048

   2021-09-04
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි. දැනට විදේශ රටක pastry chef කෙනෙක් ..... කියවන්න 
20210904-5047

   2021-09-04
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0788902438 gunayahapath awanka ken..... කියවන්න 
20210904-5045

   2021-09-04
   මාතර

මාතර බොදු ගොවි අවුරුදු 33.උස5.1දේමා මාපියන් මියගොස් සහෝදරයන් සොයන්නේ තමා ගේ ආදායම් මාර්ගයකට සහයෝගය දෙමින් ඵහිනැවති සිටි..... කියවන්න 
20210904-5044

   2021-09-03
   ගාල්ල

බොදු වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. මාස දෙකක වංචන..... කියවන්න 
20210903-5043

   2021-09-03
   රත්නපුර

බොදු වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210903-5042

   2021-09-03
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 40 උස අඩි 5 අඟල් 5 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් පියා සොයයි. දික්කසාද..... කියවන්න 
20210903-5041

   2021-09-02
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 4 වන උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට රැකියාවක් ඇති හෝ නැති යහපත් සහකා..... කියවන්න 
20210902-5037

   2021-09-02
   ගාල්ල

බොදු කරාව වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 2 උසස්පෙල සමත් දැනට ඩිප්ලෝමාවක් හදාරමින් සිටින අතර රැකියාවක් ද බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි..... කියවන්න 
20210902-5035

   2021-09-02
   කොළඹ

බොදු වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 9 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Gawamat jobs..... කියවන්න 
20210902-5034

   2021-09-02
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි. දෙමව්..... කියවන්න 
20210902-5030

   2021-09-01
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු හා ස්වයන් රැකියාවක්ද හිමි මාගේ හො..... කියවන්න 
20210901-5029

   2021-09-01
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 40 උස අඩි 5 අඟල් 5 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් පියා සොයයි...... කියවන්න 
20210901-5022

   2021-09-01
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 45 උස අඩි 5 අඟල් 8 සාමාන්‍යපෙල සමත් සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සොයයි...... කියවන්න 
20210901-5020

   2021-09-01
   කොළඹ

බොදු වයස අවු. 36 උස අඩි 5 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. 0711012054..... කියවන්න 
20210901-5014

   2021-08-31
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 4 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210831-5013