මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-04-30
   කොළඹ

බොදු දේව වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210430-4548

   2021-04-30
   හම්බන්තොට

බොදු ගොවි වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 4 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.(ශනි හත කේන..... කියවන්න 
20210430-4547

   2021-04-30
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Msg eka..... කියවන්න 
20210430-4546

   2021-04-30
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210430-4545

   2021-04-30
   කළුතර

බොදු වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. දුප්පත් කෙනෙක්..... කියවන්න 
20210430-4544

   2021-04-29
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 6 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. තමන්ගේම නිවසක් අඩ..... කියවන්න 
20210429-4543

   2021-04-29
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.දික්කසාද කෙනෙක..... කියවන්න 
20210429-4541

   2021-04-28
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 6 අඟල් 0 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.miliyana..... කියවන්න 
20210428-4540

   2021-04-28
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 5යි... නිහතමානී අවන්ක ඇත්ත කතා කරන්න බොරු නොකියන ගුණයහාපත් ගැණු ළමෙක්ව ..... කියවන්න 
20210428-4539

   2021-04-28
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 2 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි 30 adu sudu kettu ahinsaka kenek nam wa..... කියවන්න 
20210428-4538

   2021-04-28
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් . 0773119150..... කියවන්න 
20210428-4537

   2021-04-28
   කුරුණෑගල

බොදු රජක වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.0720123006..... කියවන්න 
20210428-4536

   2021-04-26
   කෑගල්ල

බොදු වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0771104451 w..... කියවන්න 
20210426-4532

   2021-04-26
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 10 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු කඩවසම් පුතුට ගැලපෙන යහපත් සහකාරියක් මව සො..... කියවන්න 
20210426-4531

   2021-04-26
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 40 උස අඩි 5 අඟල් 11 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොයය..... කියවන්න 
20210426-4530

   2021-04-26
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි...... කියවන්න 
20210426-4529

   2021-04-26
   මාතර

බොදු දුරාව 1990 පෙබරවාරි උපන් උස අඩි 5 අඟල් 3 වන නිවසක් හිමි ඉංජිනේරු පුතුට රැකියාවක නියුතු යහපත් දියණියක් මව සොයයි. 07..... කියවන්න 
20210426-4528

   2021-04-26
   හම්බන්තොට

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 076 - 2..... කියවන්න 
20210426-4527

   2021-04-25
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 9 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210425-4524

   2021-04-25
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 58 උස අඩි 5 අඟල් 2 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.Kath ..... කියවන්න 
20210425-4523