මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-09-10
   ගාල්ල

බොදු කරාව වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 3 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. 077614902..... කියවන්න 
20210910-5075

   2021-09-10
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 8 ඩිප්ලෝමධාරී වියාපාරික එකම පුතුට යහපත් කුජ 7 සහකාරියක් පියා සොයයි .අමතන්න 07696..... කියවන්න 
20210910-5074

   2021-09-10
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210910-5073

   2021-09-10
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 24 උස අඩි 5' අඟල් 7" සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210910-5072

   2021-09-10
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 4 අඟල් 11 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් පියා සොයයි...... කියවන්න 
20210910-5071

   2021-09-10
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Koreaw..... කියවන්න 
20210910-5070

   2021-09-10
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 076..... කියවන්න 
20210910-5069

   2021-09-09
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.ඉස්තිර ආදායම් එන තේ වත්තක් වෙනමම නි..... කියවන්න 
20210909-5068

   2021-09-07
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 23 උස අඩි 05 අඟල් 10 උසස්පෙල සදහා පෙනී සිට ඇති පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.පුතු විදේශගත වී ලංකාවට..... කියවන්න 
20210907-5067

   2021-09-07
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5. අඟල් 9 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. niwasak ha viyaparayak menma adayam m..... කියවන්න 
20210907-5065

   2021-09-07
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 10 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ ගුරු වෘත්තියේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.නිවසක් හ..... කියවන්න 
20210907-5064

   2021-09-07
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 2 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.mama samanya paulaka kenek.magema kiyala..... කියවන්න 
20210907-5063

   2021-09-06
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.පළමු විවා..... කියවන්න 
20210906-5062

   2021-09-06
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 4 උපාධි අපේක්ෂක රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. උපාධියට ..... කියවන්න 
20210906-5061

   2021-09-06
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 3 උපාධිදාරී රජයේ පාසලක ගණිත ගුරුවරයෙකු ලෙස රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් පි..... කියවන්න 
20210906-5060

   2021-09-06
   මහනුවර

බොදු වයස අවු. 40 උස අඩි 5 අඟල් 1 උසස්පෙල සමත් දුවට යහපත් සහකරුවෙක්..... කියවන්න 
20210906-5059

   2021-09-05
   ගාල්ල

ගොවි වයස අවු. 23 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. සුරා සූදුවෙන්..... කියවන්න 
20210905-5057

   2021-09-05
   මොණරාගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 40 උස අඩි 5 අඟල් 2 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Dik..... කියවන්න 
20210905-5056

   2021-09-05
   කොළඹ

දික්කසාද වී වසර 8කි. වසර 8 ක් ආදරයෙන් රැකබලා ගත් දියණියන් දෙදෙනා දැන් මව සමග වාසය කරයි. මා විහිළුවෙන් තහලුවෙන් සැහැල්ල..... කියවන්න 
20210905-5055

   2021-09-05
   බදුල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 4 පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.තවද මා හට කොළඹ නුවර ප්..... කියවන්න 
20210905-5054