මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2018-12-17
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 0 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. දායාද බලා..... කියවන්න 
20181217-344

   2018-12-16
   අම්පාර

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 2 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181216-341

   2018-12-16
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. මා ගොඩක් අවන්ක සන්වේදි කෙනෙක් 07764..... කියවන්න 
20181216-340

   2018-12-14
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 5 මා පළමු විවාහයෙන් වෙන්ව සිටී එක් දරු මවකි. මා දැනට මගේම ඇගලුම් කර්මාන්තශාලාවක් පවත්වාගෙ..... කියවන්න 
20181214-335

   2018-12-14
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට ඉදිරි ගමනක් යාමට කැමති චාම..... කියවන්න 
20181214-334

   2018-12-13
   මහනුවර

බොදු වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.sameeraweerathunga5891@gmail.com 0712059421..... කියවන්න 
20181213-332

   2018-12-13
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 4 පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි...... කියවන්න 
20181213-330

   2018-12-07
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 3 උගත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු නිර්මාංශ දුවට උගත් යහපත් රැකියාවැති/ ව්‍යාපාරි..... කියවන්න 
20181207-314

   2018-12-07
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 5 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ අභ්‍යන්තර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිනියක ලෙස රැකියාවේ නියුතු දුව..... කියවන්න 
20181207-313

   2018-12-07
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උගත් පැහැපත් චරිතවත් දියණියට දුවට වැදගත් ගණගරුක යහපත් සහකරුවෙක් දෙමාපියන් සොයයි...... කියවන්න 
20181207-312

   2018-12-07
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 42 උපාධිදාරී ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි(ද්විත්ව පුරවැසි) පැහැපත් දියණියට සුදුසු වෛද්‍ය හෝ වෙනත් රැකියාවැත..... කියවන්න 
20181207-311

   2018-12-07
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 42 උස අඩි 5 අඟල් 5 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරියට යහපත් සහකරුවෙක් සහෝදරයා සොයයි...... කියවන්න 
20181207-310

   2018-12-05
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 11 සාමාන්‍ය පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දෙමහල් නිවසක් හිමි සහෝදරයාට යහපත්..... කියවන්න 
20181205-309

   2018-12-02
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 22 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. කිකරු වර..... කියවන්න 
20181202-305

   2018-12-01
   ගාල්ල

බොදු වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 2 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. 091 2..... කියවන්න 
20181201-304

   2018-11-29
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 10 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181129-300

   2018-11-29
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 10 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181129-298

   2018-11-29
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 10 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181129-297

   2018-11-29
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 8 සාමාන්‍යපෙල සමත්.මා සොයනුවේ පලමු විවාහයෙන් වෙන්වූ කෙනෙක්‍.මා අවිවාහිකයි.0773452022..... කියවන්න 
20181129-296

   2018-11-28
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.0773617492..... කියවන්න 
20181128-295