මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2019-01-05
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 1 උසස්පෙල සමත් දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20190105-377

   2019-01-03
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Hod..... කියවන්න 
20190103-376

   2019-01-02
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 4 පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.දුප්පත් පවුලකින් විෂේ..... කියවන්න 
20190102-375

   2019-01-01
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 4 පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.දුප්පත් පවුලකින් විෂේ..... කියවන්න 
20190101-374

   2018-12-31
   මාතර

මාතර බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 9 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු ,ඉඩමිිහිමි වැවිලිකරැ, පවුලෙ එකම පුත..... කියවන්න 
20181231-373

   2018-12-31
   කොළඹ

බොදු වයස අවු. 33, උස අඩි 5 අඟල් 8, පරිගනක විද්‍යාවේදී උපාධිදාරී, පුද්ගලික අංශයේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු රැකියාවේ නියුතු පුතුට..... කියවන්න 
20181231-372

   2018-12-28
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 7 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් අවංක සහකාරියක් සොයයි.තව..... කියවන්න 
20181228-368

   2018-12-27
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 4 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Curren..... කියවන්න 
20181227-367

   2018-12-27
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. විෟාපාරයක් කරගන යන පුතාට යහපත් සහකා..... කියවන්න 
20181227-366

   2018-12-26
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 6 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20181226-359

   2018-12-25
   ගාල්ල

බොදු සලාගම වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 5 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් අවශ්‍යයි. ලක්ෂ 80ක් පමන වටිනා නිවසක් හි..... කියවන්න 
20181225-358

   2018-12-24
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.0775648928..... කියවන්න 
20181224-356

   2018-12-23
   මහනුවර

බොදු දේව වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 7 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181223-354

   2018-12-22
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 37උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.දුරකථන අංකය 0750583559...... කියවන්න 
20181222-352

   2018-12-21
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට ඉදිරි ගමනක් යාමට කැමති චාම..... කියවන්න 
20181221-351

   2018-12-19
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. 0768706792..... කියවන්න 
20181219-350

   2018-12-18
   කොළඹ

බොදු වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 14 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ සහකාර කලමනා කරුවෙකු ලෙස රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරි..... කියවන්න 
20181218-349

   2018-12-18
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 6 අඟල් 0 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20181218-347

   2018-12-18
   අනුරාධපුර

බොදු වයස අවු. 21 උස අඩි 05 අඟල් 04 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි....... කියවන්න 
20181218-346

   2018-12-17
   ගම්පහ

කිතුනු වයස අවු. 23 උස අඩි 5 අඟල් 0 ඩිප්ලෝමධාරී මා හට යහපත් shakariyak soyanu atha . I am work in saudi pastry chef ..... කියවන්න 
20181217-345