මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2018-06-30
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 2 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් පියා සොයයි...... කියවන්න 
20180630-49

   2018-06-30
   මහනුවර

වයස අවු. 34 රාජ්‍ය අාරක්ෂක අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සුරා සුදුවෙන් තොර සහෝදරයාට අවු.32ට අඩු යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සොයයි...... කියවන්න 
20180630-48

   2018-06-30
   කොළඹ

බොදු වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 6 කඩවසම් සියළු දුසිරිතෙන් තොර කැනඩාවේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට කැනඩාවේ සිටින හෝ විදේශගත ව..... කියවන්න 
20180630-46

   2018-06-30
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 48 උස අඩි 5 අඟල් 7 පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු නිවසක් වාහනයක් සහ තවත් දේපල හිමි පුතුට වයස 42ට අඩු ..... කියවන්න 
20180630-45

   2018-06-30
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 2 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත්, චරිතවත්, උසස් රැකියාවැති, ..... කියවන්න 
20180630-44

   2018-06-30
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි. හඳහන සමග විමසන්න...... කියවන්න 
20180630-43

   2018-06-30
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 4 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවක නියුතු දුවට උගත් යහපත් සහකරු..... කියවන්න 
20180630-42

   2018-06-30
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 1 පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දායාද හිමි දුවට යහපත් සහකරුවෙක් පියා සොයයි...... කියවන්න 
20180630-41

   2018-06-29
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 44 උස අඩි 5 අඟල් 6 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මාමා සොයයි...... කියවන්න 
20180629-38

Error
Whoops, looks like something went wrong.