මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2018-07-22
   මහනුවර

උඩරට බොදු ගොවි බත්තරමුල්ල පදිංචි 1989 ජූලි උස අඩි 5යි සුදු දේපළ ඇති කොළඹ පෞද්ගලික බැංකු ශාඛාවක සේවයේ නියුතු දියණියට සිහි..... කියවන්න 
20180722-101

   2018-07-22
   කළුතර

කළුතර බොදු ගොවි සාමාන්‍ය පවුලක 1991 ජූලි උස අඩි 5යි අඟල් 5 සෙනසුරු 7 දන්ත වෛද්‍ය දියණියට සුදුසු සහකරුවකු දෙමව්පියෝ සොයති..... කියවන්න 
20180722-102

   2018-07-22
   කළුතර

1993 කළුතර බොදු ගොවි උස අඩි 5යි අඟල් 7 දේපළ හිමි එංගලන්තයේ ස්ථිර පදිංචි, එංගලන්තයේ විශ්වවිද්‍යාලයක අධ්‍යාපනයේ අවසන් වසර,..... කියවන්න 
20180722-95

   2018-07-22
   කොළඹ

වයස අවුරුදු 28 ක් උස අඩි 5 යි අඟල් 2 බස්නාහිර බොදු ගොවි කළමනාකරණ උපාධිධාරී වරලත් ගණකාධිකාරී II සමත් අමාත්‍යංශයක සංවර්ධන ..... කියවන්න 
20180722-96

   2018-07-22
   කොළඹ

Colombo retired father seek professionally qualified down to earth partners for his attractive qualified daughter 36 leg..... කියවන්න 
20180722-97

   2018-07-22
   කොළඹ

අගනගරාසන්න 1987 බොදු සලාගම අඩි 5යි අඟල් 3 භේද නොසලකන ඉතා රූමත් ඉතා පැහැපත් උපාධිධාරී CIMA, banking MBA අවසන් අදියර බැංකු..... කියවන්න 
20180722-98

   2018-07-21
   කොළඹ

1984 පිළියන්දල බොදු කරාව 5' පුද්ගලික අංශයේ ගණකාධිකාරි පැහැපත් ප්‍රියමනාප කුජ 8 දියණියට යහපත් වියාපාරික / ඉහල සම රැකියාව..... කියවන්න 
20180721-93

   2018-07-21
   කොළඹ

1983 නොවැම්බර් උස 5' 4'' අගනුවර ප්‍රධාන බාලිකාවිද්‍යාලයක උසස් අධ්‍යාපනය ලැබූ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරී ගුරු දියණියට රජයේ හෝ ..... කියවන්න 
20180721-92

   2018-07-10
   බදුල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20180710-75

   2018-07-09
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 10 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.පහත දුරකථන ..... කියවන්න 
20180709-74

   2018-07-07
   පොළොන්නරුව

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. 0755146543..... කියවන්න 
20180707-64

   2018-07-07
   පොළොන්නරුව

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 11 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.පහත දු..... කියවන්න 
20180707-63

   2018-07-07
   පොළොන්නරුව

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 11 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20180707-62

   2018-07-06
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 5 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකරුවෙක් සොයයි...... කියවන්න 
20180706-61

   2018-07-06
   ගම්පහ

කිතුනු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 4 අඟල් 10 ඩිප්ලෝමධාරී මා හට යහපත් සහකරුවෙක් සොයයි. Mama divorce una ayek . Ma soyanne m..... කියවන්න 
20180706-60

   2018-07-05
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 3 ඩිප්ලෝමධාරී දුවට යහපත් සහකරුවෙක්..... කියවන්න 
20180705-59

   2018-07-04
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 6 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20180704-58

   2018-07-02
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 9 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Wor..... කියවන්න 
20180702-56

   2018-07-01
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5. අඟල් 7 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.0..... කියවන්න 
20180701-55

   2018-06-30
   කොළඹ

වයස අවු. 31 උස අඩි 6 පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි...... කියවන්න 
20180630-50

Error
Whoops, looks like something went wrong.