මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2018-11-02
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 4 අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20181102-196

   2018-10-31
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 6 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181031-190

   2018-10-31
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 4 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181031-187

   2018-10-28
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 6 පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු වැඩිමහල් පුතුට අහිංසක යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි..... කියවන්න 
20181028-186

   2018-10-21
   ගාල්ල

බොදු දේව වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් දකුණු කොරියාවේ සේවය කර පැමිණි පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.(නව නිවස..... කියවන්න 
20181021-183

   2018-10-20
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 41 උස අඩි 5 අඟල් 7 සාමාන්‍යපෙල සමත්business පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20181020-182

   2018-10-20
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 6 උපාධිදාරී LL.Bරාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181020-181

   2018-10-19
   පොළොන්නරුව

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 5 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සො..... කියවන්න 
20181019-180

   2018-10-16
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.07252..... කියවන්න 
20181016-178

   2018-10-15
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 4 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20181015-176

   2018-10-14
   මොණරාගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 6 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.අමතන්න 071..... කියවන්න 
20181014-175

   2018-10-14
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.සුරා සූදු..... කියවන්න 
20181014-174

   2018-10-13
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 46 උස අඩි 5 අඟල් 1 උසස්පෙල සමත් සහෝදරියට යහපත් සහකරුවෙක් සහෝදරයා සොයයි.බේද කිසිවක් නොසලකයි අමතන්න 07..... කියවන්න 
20181013-173

   2018-10-13
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 7 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. කිසිදු බේද..... කියවන්න 
20181013-172

   2018-10-12
   ගම්පහ

කිතුනු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 6 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. 0779389455..... කියවන්න 
20181012-167

   2018-10-12
   මහනුවර

මහනුවර විෂ්ව කුල අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු. සුරා සූදුවෙන් තොර ගේ දොර ඉඩ කඩම් ව..... කියවන්න 
20181012-166

   2018-10-11
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 6 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181011-165

   2018-10-09
   කොළඹ

කටුවාවල බොරලැස්ගමුව වටිනා දේපොල හිමි බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 8 උපාධිදාරී තම බාල සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහ..... කියවන්න 
20181009-163

   2018-10-09
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 5 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොයයි..... කියවන්න 
20181009-161

   2018-10-08
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ (වෙළඳ නාවික seaman ) නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක්..... කියවන්න 
20181008-160