මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2018-11-20
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 6 අඟල් 5 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181120-232

   2018-11-20
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 10 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181120-231

   2018-11-20
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 5 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181120-230

   2018-11-20
   මහනුවර

මහනුවරට නුදුරු 1990/11, 5'2" උසැති,ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලික ඉංජිනේරු සමගමක සිවිල් සැලසුම් ශිල්පී,අංගසම්පූර්ණ නිවසක් හිම් පවුල්..... කියවන්න 
20181120-227

   2018-11-20
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 2 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20181120-226

   2018-11-18
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20181118-225

   2018-11-18
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 8 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. las..... කියවන්න 
20181118-224

   2018-11-18
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Distric:kandy Agama:Buddhist kulaya ..... කියවන්න 
20181118-223

   2018-11-12
   ගම්පහ

1997 බොදු ගොවි වයස අවු. 22 උස අඩි 5 අඟල් 7 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොය..... කියවන්න 
20181112-217

   2018-11-10
   කොළඹ

1993 පෙබරවාරි බොදු ගොවි මෙරට ඇමරිකානු අනුබද්ධිත සමාගමක senior manager ලෙස සේවයේ නියුතු කොළඹ ප්‍රධාන පාසලක ධ්‍යාපනය හදාරා..... කියවන්න 
20181110-216

   2018-11-10
   මහනුවර

උඩරට සිංහල බෞද්ධ ගොවිගම වැදගත් වෘත්තිමය පවුලක් විශ්වවිද්‍යාලයේ උසස් ලෙස සමත් ඉංජිනේරුවරියකි වයස අවුරුදු 27 උස අඩි පහයි අ..... කියවන්න 
20181110-215

   2018-11-10
   ගම්පහ

1992 අප්‍රේල් ගම්පහ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක කථිකාචාර්ය (ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා සාහිත්‍යය) තවද එම හදාරමින් සිටින සිංහල බෞද්ධ ගොව..... කියවන්න 
20181110-214

   2018-11-10
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 4 MBBS උපාධිදාරී දොස්තර දියණියට වැදගත් පවුල් පසුබිමක් ඇති ගැළපෙන සම කුල පුත්‍රයෙකු ද..... කියවන්න 
20181110-213

   2018-11-06
   කුරුණෑගල

බොදු වයස අවු. 35 උස අඩි 05 අඟල් 04 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20181106-208

   2018-11-06
   පුත්තලම

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 වන මා පලමු විවාහයෙන් නීතියෙන් වෙන් වී අැත. වයස 06 දියනික් සිටී. පලමු විවාහයෙන් වෙන් වී තනිව හෝ එක්..... කියවන්න 
20181106-207

   2018-11-06
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 8 නීති ශිෂ්‍ය උප පොලිස් පරීක්ෂක පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. අමතන්න 0770354446..... කියවන්න 
20181106-206

   2018-11-04
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 6 කඩවසම් ස්වකීය ග්‍රැපික් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.පළමු ..... කියවන්න 
20181104-204

   2018-11-03
   කළුතර

බොදු වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 3 සාමාන්‍යපෙල සමත් සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සොයයි. පින්ලන්තේ වෙසෙන ගබඩා පාලක ලෙ..... කියවන්න 
20181103-202

   2018-11-03
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මම සම්බන්ධ කර..... කියවන්න 
20181103-199

   2018-11-02
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 10 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට සිහින් සිරුරැති යහපත් සහකාරියක..... කියවන්න 
20181102-197