මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-05-07
   මාතර

බොදු වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 6 පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210507-4585

   2021-05-07
   මාතලේ

බොදු ගොවි වයස අවු. 43 උස අඩි 5 අඟල් 6 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210507-4584

   2021-05-07
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210507-4583

   2021-05-07
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 8 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.0784202260..... කියවන්න 
20210507-4580

   2021-05-07
   කෑගල්ල

බොදු වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0771104451 wha..... කියවන්න 
20210507-4579

   2021-05-06
   පොළොන්නරුව

බොදු ගොවි වයස අවු. 26 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක්..... කියවන්න 
20210506-4576

   2021-05-05
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210505-4575

   2021-05-05
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5. අඟල් 7. උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. දැනට ඩුබායි හී සේවය කරනු ලබයි. Whats..... කියවන්න 
20210505-4574

   2021-05-04
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210504-4572

   2021-05-04
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ (Sri Lankan Navy) මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210504-4571

   2021-05-04
   රත්නපුර

මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිහතමානී අවන්ක ඇත්ත කතා කරන්න බොරු නොකියන ගුණයහාපත් ගැණු ළමෙක්ව කොච්චර දුප්පත් උනත් කමක් නැ. Me..... කියවන්න 
20210504-4570

   2021-05-03
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 1 උසස්පෙල සමත් දුවට යහපත් ආගමට ලැදි සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210503-4569

   2021-05-02
   මාතලේ

බොදු වයස අවු. 28 උස අඩි 4 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210502-4561

   2021-05-02
   කොළඹ

කිතුනු වයස අවු. 42 උස අඩි 5 අඟල් 3 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකරුවෙක් සොයයි.0094774322772.whatsup ,වලින් අමතන්න.මේ වන ව..... කියවන්න 
20210502-4560

   2021-05-02
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 11 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොය..... කියවන්න 
20210502-4556

   2021-05-01
   කෑගල්ල

බොදු වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0771105541..... කියවන්න 
20210501-4550

   2021-05-01
   කුරුණෑගල

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට ගුණ යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. 07..... කියවන්න 
20210501-4549

   2021-04-30
   කොළඹ

බොදු දේව වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210430-4548

   2021-04-30
   හම්බන්තොට

බොදු ගොවි වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 3 උපාධිදාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු,මතින් තොර පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. ..... කියවන්න 
20210430-4547

   2021-04-30
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Msg eka..... කියවන්න 
20210430-4546

Error
Whoops, looks like something went wrong.