මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය ගාල්ල
වයස 31
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  8
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඩිප්ලෝමධාරී
රැකියාව වෙනත්
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 8 ඩිප්ලෝමධාරී වියාපාරික එකම පුතුට යහපත් කුජ 7 සහකාරියක් පියා සොයයි .අමතන්න 0769694571