මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය කොළඹ
වයස 38
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 4 අඟල්  11
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සාමාන්‍යපෙල සමත්
රැකියාව පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 38 උස අඩි 4 අඟල් 11 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු දුවට යහපත් සහකරුවෙක් පියා සොයයි. DIWOS 076-6244845.