මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය ගම්පහ
වයස 31
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  4
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උපාධිදාරී
රැකියාව රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 4 උපාධි අපේක්ෂක රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. උපාධියට අමතරව තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ ජාතික ඩිප්ලෝමාව හදාරමින් සිටියි. රැකියාවට අමතරව සුළු ව්‍යාපාරයක නිරත වේ. කුජ 7 හදහනකි. (Mobile and WhatsApp) 071 4 742 942