මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය ගම්පහ
වයස 32
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  3
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උපාධිදාරී
රැකියාව රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 3 උපාධිදාරී රජයේ පාසලක ගණිත ගුරුවරයෙකු ලෙස රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි.