මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය බදුල්ල
වයස 35
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  4
අධ්‍යාපන සුදුසුකම්
රැකියාව පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 4 පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.තවද මා හට කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉඩකඩම් හිමි අතර.අමතර ආදායම් ද ඇත.719743341.