මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය හම්බන්තොට
වයස 47
ආගම බොදු
කුලය වෙනත්
උස අඩි 5
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උසස්පෙල සමත්
රැකියාව
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු වයස අවු. 47 උස අඩි 5 උසස්පෙල සමත් සහෝදරියට යහපත් සහකරුවෙක් සහෝදරිය සොයයි.