මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය රත්නපුර
වයස 24
ආගම බොදු
කුලය වෙනත්
උස අඩි 5 අඟල්  2
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උපාධිදාරී
රැකියාව පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය 0758539791 Whatsapp මහින් හෝ ඇමතුම් ගමින් විමසන්න වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 2 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ IT රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් රුවැති බුදු දහමට අනුව ජීවත් වන සහකාරියක් සොයයි. දායාද අනවශ්‍යයි.