මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය කළුතර
වයස 52
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  6
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උසස්පෙල සමත්
රැකියාව
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 52 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. මෙ නොම්බර කෝල් කරන්න 0750376032