මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය රත්නපුර
වයස 22
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  3
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඩිප්ලෝමධාරී
රැකියාව වෙනත්
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 22 උස අඩි 5 අඟල් 3 ඩිප්ලෝමධාරී දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි.