මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය මාතර
වයස 30
ආගම බොදු
කුලය වෙනත්
උස අඩි 5 අඟල්  6
අධ්‍යාපන සුදුසුකම්
රැකියාව වෙනත්
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 6 පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.
Error
Whoops, looks like something went wrong.