මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය ගම්පහ
වයස 33
ආගම කිතුනු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  2
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සාමාන්‍යපෙල සමත්
රැකියාව වෙනත්
දුරකතන අංකය
විස්තරය කිතුනු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 2 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. දැනට පිටරටසේවය කරමි.
Error
Whoops, looks like something went wrong.