මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය හම්බන්තොට
වයස 32
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  4
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උපාධිදාරී
රැකියාව පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය ලක්ෂ 2ට වැඩි මුලික වැටුපක් සහිත අඩි 5 අඟල් 4 උස වයස අවු. 32 වන උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ ඉංජිනේරු රැකියාවේ නියුතු මා හට ඉතා රූමත් පැහැපත් උගත් තරුණියක් මා සොයයි.
Error
Whoops, looks like something went wrong.