මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය කෑගල්ල
වයස 32
ආගම බොදු
කුලය වෙනත්
උස අඩි 5 අඟල්  7
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උසස්පෙල සමත්
රැකියාව වෙනත්
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු වයස අවු. 32 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි.විස්තර කතා කරගමු,0718970892 අමතන්න
Error
Whoops, looks like something went wrong.