මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය ගම්පහ
වයස 35
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  4
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උසස්පෙල සමත්
රැකියාව
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. වසර 10ක් කොරියාවේ සෙවය කර ඇති අතර වංචනික විවහයක් නිස හරි හම්බ කල සියල්ල නැති විය. ඉදිකිරිම් ආයතනයක අලවි විදායක හා පරිගණක නිර්මාන කරුවකු ලෙස රැකියාව කරමි. ස්තිර නිවසක් දැනට නොමැත කාර්‍යාලය විසින් මා හට ලබා දුන් කාර් රතයක් ඇත. ඊට අමතරව දැනට කොරියානු භාෂා පංති පවත්වා ගෙන යමි. 0710147656 (ඉමො, වට්සැප්) 0760060299