මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය කෑගල්ල
වයස 43
ආගම බොදු
කුලය දේව
උස අඩි 5 අඟල්  2
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උසස්පෙල සමත්
රැකියාව පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු දේව වයස අවු. 43 උස අඩි 5 අඟල් 2 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරියට යහපත් සහකරුවෙක් සහෝදරයා සොයයි.මාගෙ නංගී මෙයා වන්චනික විවාහයකින් කෙටි කාලයකින් වෙන් වී සිටී.මැයට දරුවන් නොමැත call karanna 0723116112 0788092177