මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය පොළොන්නරුව
වයස 24
ආගම කිතුනු
කුලය වෙනත්
උස අඩි 5 අඟල්  4
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උපාධිදාරී
රැකියාව වෙනත්
දුරකතන අංකය
විස්තරය කිතුනු වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 4 උපාධිදාරී මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.