මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය කොළඹ
වයස 31
ආගම බොදු
කුලය කරාව
උස අඩි 5 අඟල්  9
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඩිප්ලෝමධාරී
රැකියාව රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු කරාව වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 9 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ ස්‍ථීර රැකියාවේ නියුතු පුතුට අහිංසක රූමත් දියණියක් මව සොයයි. 0756 513 033