මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය කළුතර
වයස 29
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  6
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඩිප්ලෝමධාරී
රැකියාව රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 6 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ (හමුදාගත සැලසුම් ශිල්පි) පුතු හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.