මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය බදුල්ල
වයස 27
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  3
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උපාධිදාරී
රැකියාව වෙනත්
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 3 උපාධිදාරී දුවට යහපත් සහකරුවෙක් දෙමව්පියන් සොයයි. BSc. In Management (Honors) 1st Class - UCD Ireland Reading for the Masters in Business Administration - UWL England Actress Philanthropist Brand Ambassador of reputed Cosmetic company . Brand Ambassador of NSBM Green University International Youth Ambassador Member of International Youth Fellowship (IYF)