මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය මාතලේ
වයස 25
ආගම බොදු
කුලය ගොවි
උස අඩි 5 අඟල්  9
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් උසස්පෙල සමත්
රැකියාව වෙනත්
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 9 උසස්පෙල සමත් සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොයයි.ස්වයං ව්‍යාපාර 02ක් කරගන යන මගේ සහෝදරයා වෙනුවෙන් හොඳ ගුණයහපත් අවන්ක සහෝදරියක් අප හා සම්බන්ද වන්න.0758546954