මංගල යෝජනා පළ කිරීම

ඔබගේ මංගල යෝජනා අප Mangalakapu.lk හි පළ කිරීමට දැන් අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එසේම නම, වයස හා අනෙකුත් තොරතුරු යොදා ගනිමින් ඔබට ම ආවේණික වූ ඔබේ ම මංගල දැන්වීමක් නිර්මාණය කිරීමට අප Mangalakapu.lk හි අවස්ථාව ද සලසා දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්කය ගාල්ල
වයස 34
ආගම බොදු
කුලය සලාගම
උස අඩි 5 අඟල්  7
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සාමාන්‍යපෙල සමත්
රැකියාව වෙනත්
දුරකතන අංකය
විස්තරය බොදු සලාගම වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 7 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.