මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-06-29
   වවුනියාව

බොදු ගොවි වයස අවු. 49 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 0774376105..... කියවන්න 
20210629-4770

   2021-06-27
   ගාල්ල

බොදු සලාගම වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210627-4767

   2021-06-27
   මන්නාරම

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා ..... කියවන්න 
20210627-4765

   2021-06-21
   බදුල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 25 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. 071..... කියවන්න 
20210621-4762

   2021-06-15
   කුරුණෑගල

බොදු රජක වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.0720123006..... කියවන්න 
20210615-4749

   2021-06-13
   ගම්පහ

කිතුනු දේව වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 2 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා..... කියවන්න 
20210613-4744

   2021-06-11
   ගම්පහ

බොදු සලාගම වයස අවු. 47 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210611-4743

   2021-06-10
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 4 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. හොද..... කියවන්න 
20210610-4739

   2021-06-09
   පුත්තලම

බොදු ගොවි වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් තමාගේම ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන ගුණගරුක පුතුට යහපත් රුවැති සහකාරියක..... කියවන්න 
20210609-4738

   2021-06-08
   හම්බන්තොට

බොදු වයස අවු. 47 උස අඩි 5 උසස්පෙල සමත් සහෝදරියට යහපත් සහකරුවෙක් සහෝදරිය සොයයි...... කියවන්න 
20210608-4737

   2021-06-08
   බදුල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සොයයි...... කියවන්න 
20210608-4735

   2021-06-08
   මාතර

බොදු කරාව වයස අවු. 31 උස අඩි 5 අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. 0716869..... කියවන්න 
20210608-4734

   2021-06-06
   රත්නපුර

0758539791 Whatsapp මහින් හෝ ඇමතුම් ගමින් විමසන්න වයස අවු. 24 උස අඩි 5 අඟල් 2 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ IT රැකියාවේ නියුත..... කියවන්න 
20210606-4733

   2021-06-05
   පොළොන්නරුව

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් යුධ හමුදාවේ පරිඝනක ක්‍රියාකරුවෙකු වශයෙන් සේවය කරන මා හට දුප්පත් අවංක ..... කියවන්න 
20210605-4728

   2021-06-05
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 52 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. මෙ නොම්බර කෝල් කරන්න 0750376032..... කියවන්න 
20210605-4727

   2021-06-04
   ගම්පහ

බොදු ගොවි වයස අවු. 34 උස අඩි 5 අඟල් 6 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210604-4724

   2021-06-04
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 36 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.නිවසක් ඉස්තීර ආදායමක් ඇත...... කියවන්න 
20210604-4716

   2021-06-03
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 9 සාමාන්‍යපෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210603-4715

   2021-06-03
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 22 උස අඩි 5 අඟල් 3 ඩිප්ලෝමධාරී දුවට යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210603-4714

   2021-06-02
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 45 උස අඩි 5 අඟල් 7 සාමාන්‍යපෙල සමත් සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය සොයයි...... කියවන්න 
20210602-4711