මංගල යෝජනා කියවීමට

මංගල යෝජනා තෝර ගැනීම.

ඔබගේ සිතැඟි පරිදි ඔබට ගැලපෙන ම සහකාරිය හෝ සහකරු තෝරා ගැනීමට Mangalakapu.lk හි අප විසින් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ජාතිය, ආගම, කුළය ඔබට ම ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනීමට ද විසින් අවස්ථාව ද සලසා දෙනු ලබයි.

සිට    
දක්වා
   2021-09-16
   කෑගල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 5 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. Nithyen..... කියවන්න 
20210916-5119

   2021-09-16
   මාතලේ

බොදු ගොවි වයස අවු. 41 උස අඩි 5 අඟල් 9 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි...... කියවන්න 
20210916-5118

   2021-09-15
   බදුල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.071761851..... කියවන්න 
20210915-5116

   2021-09-15
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 33 උස අඩි 5 .1දේමා පියන් මියගොස් සහෝදරයන් සිටිමි මාසොයන්නේ තමා ගේ ආදායම් මාර්ගයක් හිමි බින්න විවාහ යක..... කියවන්න 
20210915-5115

   2021-09-15
   කළුතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 5 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි. 07741960..... කියවන්න 
20210915-5113

   2021-09-15
   රත්නපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 7 සාමාන්‍යපෙල සමත් දායාද සහිත පවුලේ එකම පුතුට යහපත් සහකාරියක් සොයි.දනට ස්වයං රැකි..... කියවන්න 
20210915-5112

   2021-09-14
   මාතලේ

බොදු ගොවි වයස අවු. 37 උස අඩි 5 අඟල් 3 උපාධිදාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් මව සොයයි...... කියවන්න 
20210914-5111

   2021-09-14
   ගාල්ල

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 2 සාමාන්‍යපෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරිය ..... කියවන්න 
20210914-5110

   2021-09-14
   ගම්පහ

කිතුනු වයස අවු. 48 උස අඩි 5 අඟල් 10 ඩිප්ලෝමධාරී පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. IT Field ,..... කියවන්න 
20210914-5106

   2021-09-14
   මාතර

බොදු ගොවි වයස අවු. 35 උස අඩි 5 අඟල් 2 සුරා සූදුවෙන් තොර, රජයේ රැකියාවේ නියුතු, තේ ඉඩම් ඇති සාමාන්‍යපෙල සමත් මා හට අවංක..... කියවන්න 
20210914-5105

   2021-09-13
   නුවරඑළිය

බොදු රජක නාමික වයස අවු. 33 උස අඩි 5 අඟල් 9 සාමාන්‍යපෙල සමත් තමාගේම ව්‍යාපාරයක් කරන (වෙල්ඩින් හා ඇලුමිනියම් ෆැබ්රිකේටර් ව..... කියවන්න 
20210913-5101

   2021-09-13
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 2 උසස්පෙල සමත් රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතුට යහපත් සහකාරියක් පියා සොයයි...... කියවන්න 
20210913-5096

   2021-09-12
   ගාල්ල

බොදු වයස අවු. 22 උස අඩි 5 අඟල් 2 උසස්පෙල සමත් මා හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි.සුලු වැරදි සලකා බලනු ලැබේ.කාරුණික හදවතක් ඇති ..... කියවන්න 
20210912-5095

   2021-09-12
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 23 උස අඩි 5 අඟල් 5 ඩිප්ලෝමධාරී රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවේ නියුතු පුතු හට යහපත් සහකාරියක් සොයයි. භේද නොසැ..... කියවන්න 
20210912-5094

   2021-09-12
   මහනුවර

බොදු ගොවි වයස අවු. 30 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සහෝදරයාට යහපත් සහකාරියක් සහෝදරයා සොයය..... කියවන්න 
20210912-5092

   2021-09-12
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 8 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ පරිගනක අංශයේ රැකියාවේ නියුතු මා හට විද්‍යා අංශයෙන් උග..... කියවන්න 
20210912-5091

   2021-09-11
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 5 අඟල් 6 සාමාන්‍යපෙල සමත් වාහනය හා නිවසක් හිමි මා හට අවංක සහකාරියක් සොයමි. සුලු වරදට සමාව ල..... කියවන්න 
20210911-5089

   2021-09-11
   පොළොන්නරුව

බොදු ගොවි වයස අවු. 29 උස අඩි 5 අඟල් 7 උසස්පෙල සමත් යුධ හමුදාවේ පරිඝනක ක්‍රියාකරුවෙකු වශයෙන් සේවය කරන මා හට දුප්පත් අවංක ..... කියවන්න 
20210911-5088

   2021-09-11
   කොළඹ

බොදු ගොවි වයස අවු. 27 උස අඩි 5 අඟල් 4 උසස්පෙල සමත් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවේ නියුතු සුරා සූදුවෙන් තොර පුතුට, ගුණ යහපත් සහ..... කියවන්න 
20210911-5086

   2021-09-11
   අනුරාධපුර

බොදු ගොවි වයස අවු. 28 උස අඩි 4 අඟල් 9 විශ්වවිද්‍යාලයීය රූමත් දියණියට රූමත්,කඩවසම් යහපත් සහකරුවෙක් මව සොයයි.0719729852..... කියවන්න 
20210911-5078