අපගේ දැක්ම


සියලුම ශ්‍රී ලංකිකයන්ගේ හදවතේ රැඳුණ මංගල සේවා සපයන්නන් වීම.

අපගේ පරමාර්ථය


ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයේ වටිනාම දිනයක් වන මංගල දිනය වඩාත් වර්ණවත් කරලීම වස් ලාංකිකයන් හට සුදුසු සහ ගැලපෙනම සහකරුවකු හෝ සහකාරියක සොයා දීමේ සිට අදාළ සේවා සපයන ආයතන සම්බන්ධ කරලමින් ඔවුන්ගේ සොඳුරු බලාපොරොත්තු වර්ණවත් කිරීම අපගේ පරමාර්ථයයි.

අප Mangalakapu.lk ඔබගේ මංගල දිනය වර්ණවත් හා සොඳුරු දිනයක් කරලීමට බැදී කටයුතු කරනු ලබන අතර මෙම පවත්නා සේවාවන් තව දුරටත් දියුණු කිරීමටත් පුද්ගල අවශ්‍යතාව වඩාත් ඉහල අයුරින් ඉටු කරලීමට හා නව සේවාවන් හඳුන්වා දීමට ද ඇප කැප වී කටයුතු කරනු ලබයි.